Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY CYKLO ELBI S.R.O.

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též „VOP“) vydává na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), obchodní společnost Cyklo ELBI s.r.o., IČ: 254 03 681, se sídlem Sokolovská 67/46, Karlín, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85422, tel.: +420 777 791 646, e-mail: [email protected] (dále jen „Prodávající“), jako prodávající dále uvedených produktů.

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran založených uzavřením kupní smlouvy na prodej zboží nabízeného a dodávaného prodávajícím v souladu s jeho předmětem podnikání (dále jen „Zboží“) mezi Prodávajícím a jinou osobou mimo její podnikatelskou činnost (spotřebitel) nebo v rámci její podnikatelské činnosti (podnikatel) (dále souhrnně jen jako „Kupující“) v kamenné prodejně Prodávajícího na adrese Plzeňská 2299/168, 150 00, Praha 5 (dále jen „Provozovna“) a prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího www.cykloelbi.honsig.eu (dále též „eshop“).

Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující bere na vědomí, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod. Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Kupující potvrzuje, že se s VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením kupní smlouvy obsažená v čl. II těchto VOP, seznámil, souhlasí s nimi, a rozumí všem následkům z toho pro něj vyplývajících.

II. Sdělení Prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy dle § 1820 odst. 1 OZ

Za uzavření kupní smlouvy distančním způsobem se má na mysli takové právní jednání, při němž prodávající používá alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (telefon, email, eshop) nebo právní jednání učiněné mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodávajícího.

Prodávající sděluje v souladu s § 1820 odst. 1 OZ, že:

náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky)

v případě, že Kupující je spotřebitelem, má Kupující právo od kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. IX. těchto Podmínek

v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (IV. odst. VOP)

v případě, že Kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího, jak je blíže popsáno v čl. VII. těchto VOP, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz zejména čl. VI. těchto VOP).

III. Kupní smlouva – smlouvy uzavírané ústně či písemně v Provozovně, prostřednictvím telefonu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu)

Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající v souladu s čl. III. odst. 5. těchto VOP Objednávku Kupujícího akceptuje.

Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení objednávky Prodávající nabízí, je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího www.cykloelbi.honsig.eu nebo je vystaveno či jinak zpřístupněno v Provozovně Prodávajícího na adrese Plzeňská 2299/168, 150 00, Praha 5.

Objednávku je možné učinit ústně i písemně přímo v Provozovně, prostřednictvím telefonu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

Prodávající má právo kdykoli prověřit pravost Objednávky, a to zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku má Prodávající právo Objednávku odmítnout, příp. od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající může objednávku akceptovat ústně či písemně (vč. akceptace e-mailem). Pro případ Objednávky učiněné prostřednictvím telefonu je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu e-mailovou adresu, na kterou může Prodávající odeslat akceptaci Objednávky. Akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího může být ve všech případech učiněna i jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že Prodávající akceptoval Objednávku Kupujícího. Je-li akceptace Objednávky činěna elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), obdrží Kupující v tomto e-mailu jako přílohu i tyto VOP.

IV. Kupní smlouva – smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na webových stránkách www.cykloelbi.honsig.eu (eshop)

Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající v souladu s čl. III. odst. 4. těchto VOP Objednávku Kupujícího akceptuje.

Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky Prodávající nabízí, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího www.cykloelbi.honsig.eu.

Objednávku je možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího www.cykloelbi.honsig.eu. Podmínkou platné Objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění Objednávky neumožní systém Kupujícímu takovou Objednávku dokončit a odeslat.

Po vytvoření Objednávky Kupujícím Prodávající zašle bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce e-mail s akceptací Objednávky, jehož součástí budou (jako přílohy) i tyto VOP. Automaticky zasílané oznámení o přijetí Objednávky se nepovažuje za akceptaci Objednávky.

Prodávající má právo kdykoli prověřit pravost Objednávky, a to zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku má Prodávající právo Objednávku odmítnout, příp. od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

V. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cenu se Kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží, tj. kupní cena, jakož i případné náklady na dodání Zboží Kupujícímu musí být vždy uhrazeny v plném rozsahu před předáním Zboží Kupujícímu.

Kupní cena včetně DPH za zakoupené Zboží je vždy vyznačena na daňovém dokladu vystaveném Prodávajícím.

Kupující může uhradit kupní cenu následujícím způsobem:

Bankovním převodem – na číslo bankovního účtu a pod variabilní symbolem uvedenými Prodávajícím v Potvrzení objednávky

Bezhotovostně platební kartou – prostřednictvím služby GoPay

V hotovosti – při převzetí Zboží v Provozovně Prodávajícího

V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

Ocitne-li se Kupující, který není spotřebitelem, v prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části (případně zálohy na Kupní cenu) a/nebo nákladů na dodání Zboží u jednotlivé dodávky Zboží, je Prodávající oprávněn na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než třicet (30) kalendářních dnů, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží nezavinil.

VI. Dodací podmínky

Kupující je povinen převzít dodané Zboží.

Není-li v těchto VOP uvedeno jinak (viz zejména čl. VI odst. 3), Kupující může Zboží převzít buď osobně v Provozovně, nebo mu bude zasláno prostřednictvím dopravce (PPL CZ s.r.o., IČ: 251 94 798, Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, příp. dopravce, na kterém se Prodávající a Kupující dohodnou v konkrétní kupní smlouvě). V případě, že je Zboží Kupujícímu zasíláno, je místem dodání Zboží adresa uvedená Kupujícím v Objednávce. V případě, že Kupující uvede v Objednávce více adres, je Prodávající oprávněn zaslat Zboží Kupujícímu na kteroukoli z nich. Pokud adresa dodání je v Objednávce specifikována tak, že se předání Zboží Kupujícímu na uvedené adrese ukáže být nemožným nebo značně obtížným, je místem dodání Zboží fakturační adresa, jež Kupující uvedl v Objednávce.

V případě jízdních kol a elektrokol nelze využít služeb dopravce. Toto Zboží si může Kupující převzít pouze osobně v Provozovně.

V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím obchodní společnosti PPL CZ s.r.o., obchodní společnosti Zásilkovna s.r.o. jsou účtovány následující poplatky:

zasílání přepravní službou PPL CZ s.r.o. v rámci České republiky – cena 99 Kč vč. DPH; zakoupí-li však Kupující Zboží alespoň v hodnotě 3 000 Kč vč. DPH, není uvedený poplatek ve výši 99 Kč účtován,

zasílání přepravní službou Zásilkovna s.r.o. v rámci České republiky – cena 69 Kč vč. DPH; zakoupí-li však Kupující Zboží alespoň v hodnotě 3 000 Kč vč. DPH, není uvedený poplatek ve výši 69 Kč účtován,

zasílání přepravní službou PPL CZ s.r.o. v rámci Slovenské republiky – cena 199 Kč vč. DPH; zakoupí-li však Kupující Zboží alespoň v hodnotě 5 000 Kč vč. DPH, není uvedený poplatek ve výši 199 Kč účtován.

V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím jiného než výše uvedeného dopravce, se Prodávající a Kupující dohodnou v příslušné kupní smlouvě i na nákladech takového dodání Zboží Kupujícímu.

V případě zasílání Zboží prostřednictvím příslušného dopravce je Kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu atd.) a je-li vše v pořádku, zásilku od dopravce oproti podpisu (např. do přenosného elektronického skenovacího zařízení, popř. na dokladu k tomuto účelu určeném) převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu (například e-mailem, poštou), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva Zboží reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce je součástí zásilky daňový doklad, který v těchto případech slouží ve vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím jako dodací list.

Prodávající dodává objednané Zboží, které má na skladě, v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Zboží, které nemá Prodávající skladem, dodává Prodávající v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů poté, co toto Zboží obdrží od svých dodavatelů. V obou případech však platí, že Zboží je předáváno Kupujícímu až poté, co Prodávající obdrží celou platbu za koupené Zboží.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

dodávce novin, periodik nebo časopisů,

dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, zpřístupněný Prodávajícím na jeho webových stránkách www.cykloelbi.honsig.eu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP (adresa Provozovny). Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění

Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí Zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Kupní smlouva. Určí-li Kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení Zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí Zboží odpovídat Kupní smlouvě i vzorku nebo předloze.

Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

Vyplývá-li z Kupní smlouvy nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství Prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného v Kupní smlouvě.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v čl. VIII odst. 1 VOP. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání, že Prodávající dodal menší množství Zboží, nevztahují se na chybějící Zboží ustanovení o vadách.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího z případné záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

Ustanovení čl. VIII. odst. 8. VOP platí obdobně i pro vady dokladů.

Práva Kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou Kupující předal Prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li Prodávající, že na nevhodnost předané věci Kupujícího včas upozornil a Kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

Způsobil-li vadu Zboží postup Prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které jí Kupující opatřil, použije se ustanovení čl. VIII. odst. 10. VOP obdobně.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (Zboží) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa určení.

Je-li Zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení, anebo Kupujícím dále odesláno, aniž měl možnost Zboží prohlédnout, a Prodávající v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může Kupující prohlídku odložit do doby, kdy je Zboží dopraveno do nového místa určení.

Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo

na odstranění vady dodáním nové věci (nového Zboží) bez vady nebo dodáním chybějící věci,

na odstranění vady opravou Zboží,

na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

odstoupit od Kupní smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě (viz čl. VIII. odst. 25. VOP) či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí Kupující platit část Kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Zboží původně dodané.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém Zboží obdržel. To neplatí,

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,

nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li Zboží, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je při reklamaci povinen předložit doklad prokazující, že Zboží koupil u Prodávajícího (např. faktura, účtenka) a na žádost Prodávajícího i předcházející reklamační listy. Bez těchto dokladů nebude reklamace uznána.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník servisu rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Je-li třeba k posouzení vady odborného posouzení, pak musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Je-li kupující spotřebitelem, tj. právně jedná s Prodávajícím mimo svoji podnikatelskou činnost, použijí se pro uplatnění práv z vadného plnění též pravidla popsaná níže v čl. VIII odst. 27 až 46.

Plnění, která se při prodeji Zboží obvykle neposkytují, je třeba zvláště ujednat.

Dodá-li Prodávající Zboží na místo určené Kupujícím, převezme Kupující Zboží při dodání; v ostatních případech převezme Kupující Zboží při prodeji.

Nepřevezme-li Kupující věc v době uvedené v čl. VIII. odst. 28. VOP, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění. V těchto případech platí ust. čl. IX. odst. 15. VOP obdobně.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,

má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má Kupující právo, aby bylo Zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

U zuživatelného Zboží se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u Zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze Zboží použít.

Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, lze Zboží prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Ustanovení čl. VIII. odst. 35. VOP se nepoužije

u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

vyplývá-li to z povahy Zboží.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svou obchodní firmu, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění její totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.

Ujednají-li Prodávající a Kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud Prodávající a Kupující zkrátili tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního Zboží; ujednali-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby. Prodávající a Kupující se dohodli na zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi použitého spotřebního Zboží, a to na polovinu zákonné doby.

Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. VIII. odst. 30. VOP, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Ujednají-li Prodávající a Kupující ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

IX.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Předá-li Prodávající dopravci Zboží pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním Zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Nebezpečí škody na Zboží určené podle druhu nepřejde na Kupujícího, který Zboží nepřevzal, dříve než Zboží bude pro účel Kupní smlouvy dostatečně odděleno a odlišeno od jiných věcí téhož druhu. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodávající a Kupující se dohodli, že u Zboží, které vyžaduje montáž či uvedení do provozu, může takovou montáž či uvedení do provozu provádět pouze Prodávající, výrobce takového Zboží, příp. jejich autorizované servisy. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu, bude považována za vadu Zboží jen tehdy, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly provedeny Prodávajícím, výrobcem, příp. jejich autorizovaným servisem; v ostatních případech nejde o vadu Zboží a negativní následky neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu tak jdou k tíži Kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

Dílčí Plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.

Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce. Je-li Kupující spotřebitelem, může využít mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Je-li Kupující spotřebitelem, má-li bydliště v Evropské unii a byla-li Kupní smlouva uzavřena on-line nebo byly-li služby u Prodávajícího objednány on-line, může Kupující využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného Zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

Informace o Zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby zveřejněné v důsledku chyby interního systému Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nedojde k uzavření Kupní smlouvy. Prodávající Kupujícího o takové skutečnosti neprodleně informuje. Ceny jsou u jednotlivého Zboží prezentovány včetně všech daní (např. daň z přidané hodnoty) a poplatků, kromě nákladů na dodání Zboží (ty jsou specifikovány v čl. VI. těchto Podmínek).

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu zaplacení Kupní ceny (od toho je třeba odlišovat náklady na dodání Zboží).

Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje Prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit v Provozovně, telefonicky na tel. čísle +420 777 791 646 či e-mailem na e-mailové adrese [email protected]. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.

Tyto VOP jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Prodávajícího www.cykloelbi.honsig.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího v den uzavření Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou umístěny na webových stránkách Prodávajícího www.cykloelbi.honsig.eu

Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží a toto Zboží si nepřevezme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Kupujícímu Prodávající poskytne, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

Nepřevezme-li Kupující Zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 100 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozornil jednak na možnost prodeje Zboží a jednak na jeho povinnost převzít Zboží a poskytl mu k tomu novou třicetidenní lhůtu, Zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění, náklady marného dodání Zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího a náklady prodeje Zboží v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, na adrese naší Provozovny provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů z jízdních kol a jejich výbavy či příslušenství, použitá elektrozařízení stejného či obdobného typu, které prodáváme v naší Provozovně, např.: cyklocomputery, navigace, cyklistické osvětlení apod. Tento zpětný odběr je možné také zdarma realizovat na adrese Pražských služeb, a.s., Proboštská 1/1, 160 00, Praha 6.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2022

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0